Kennisagenda Deltacommissie-rapport gepubliceerd

Op 3 maart hebben negen kennisinstituten het rapport 'Samen werken met kennis' aangeboden aan staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat. Het rapport is een kennisagenda voor de ontwikkeling van de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening voor het Nederlandse deltagebied. In het rapport wordt specifiek ingegaan op kennisvragen die volgen op de aanbevelingen van het in september 2008 aangeboden advies van de Deltacommissie 'Samen werken met Water'.

Door Gerda ten Den

Voor elk van de twaalf aanbevelingen uit het Deltacommissie-rapport hebben de kennisinstituten kennisvragen en onderzoeksthemas geformuleerd. De kennisinstituten opereren onder de naam Initiatief kennis voor een veilige delta. Kennisontwikkeling is cruciaal voor de realisatie van de aanbevolen Deltacommissie-maatregelen, is de mening. De gevolgen van de maatregelen zijn groot en nog met onzekerheden omgeven.

Het rapport is opgesteld door de volgende instituten: Alterra Wageningen UR, Deltares, Imares Wageningen UR, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KWR Watercycle Research Institute, Technische Universiteit Delft, TNO, Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit.

Zo is de kennis over de snelheid waarmee het klimaat verandert en de exacte omvang van de gevolgen nog steeds beperkt. Daarnaast zullen de Deltacommissie-maatregelen door hun omvang en lange doorlooptijd grote invloed hebben op het beleid. 

De op de Commissie Veerman gerichte kennisagenda zal in 2009 worden ingepast in de bredere kennis- en innovatieagenda die eind december door de Ministerraad is vastgesteld als onderdeel van het Concept Nationaal Waterplan. Bij de definitieve vaststelling eind 2009 worden de voorstellen van Initiatief kennis voor een veilige delta in het Nationale Waterplan zoveel mogelijk geïntegreerd, onder regie van het Kennisplatform Water en de Raad voor Deltaonderzoek.

Voor meer informatie

05 maart 2009

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u dan zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Water