Deltawet aangenomen door Tweede Kamer

Bij de algemene stemming is de Deltawet unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. Daarmee krijgen het Deltaprogramma, het Deltafonds en de Deltacommissaris een wettelijke verankering. De wet heeft als doel om ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water, en de zoetwatervoorziening op orde te houden. Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu: "Waterveiligheid en zoetwatervoorziening zijn zaken van wezenlijk belang voor Nederland. Zij vragen een lange-termijn aanpak. De Deltawet garandeert dit."

In de wet komt onder andere de rol van de Deltacommissaris aan bod. Onder de regie van de Deltacommissaris werken het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samen met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten. Ook zorgt de commissaris dat er elk jaar een Deltaprogramma wordt opgesteld en dat er over de voortgang wordt gerapporteerd.

Deltafonds

Het Deltafonds binnen de wet is bedoeld voor uitgaven op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Vanaf 2020 is elk jaar tenminste 1 miljard euro beschikbaar vanuit de Rijksoverheid voor het fonds. Tot 2020 worden de gelden uit het Infrastructuurfonds die al voor dit doel waren gereserveerd, overgeheveld naar het fonds.

Voeding van het fonds

Tijdens een eerdere commissievergadering zocht de Tweede Kamer naar meer zekerheid over de voeding van het fonds. Atsma gaf aan die meer zekerheid niet te kunnen bieden. Volgens hem is de jaarlijkse miljard voor de eerste periode van 8 jaar het maximaal haalbare, en is deze wettelijke verankering de meest verregaande mogelijkheid om het fonds van voeding te garanderen. Verdere financiering zal bij andere overheden en het bedrijfsleven worden gezocht, mogelijk in de vorm van staatsobligaties.

Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen gaf eerder deze maand steun aan de wet. Wel vindt de Unie dat de waterveiligheid en zoetwatervoorziening de focus van het Deltafonds moet blijven. "De waterschappen vinden het een verstandige beslissing dat het Kabinet de financiën voor de projecten uit het Deltaprogramma voor de korte en lange termijn in een fonds veilig stelt. Ook vanuit de waterschappen wordt financieel bijgedragen aan de maatregelen tegen hoogwater."

Update: Ook unaniem aangenomen door Eerste Kamer

Vijf maanden later, eind november 2011, is de Deltawet ook in de Eerste Kamer unaniem aangenomen. Hiermee wordt de wet op 1 januari 2012 van kracht.

29 juni 2011