Hoe staat het met de millenniumdoelen?

Op de VN Millenniumtop in New York deze maand spraken regeringsleiders over de Millenniumdoelen. Die moeten in 2015 tot een betere wereld leiden. "De bescherming van een duurzaam leefmilieu" is een van de doelstellingen. Hoe staat het daarmee?

Door Daniëlle van Gils

Het lijkt er over het algemeen op dat de doelen niet gehaald gaan worden. Er zijn grote achterstanden als het gaat om het tegengaan van honger en vermindering van moedersterfte. Op andere doelen zijn goede voortgangen geboekt. Zo is er minder armoede gaan er meer kinderen naar school en wordt hiv/aids succesvol bestreden. Ban Ki-moon, secretatis-generaal van de VN, benadrukte bij de opening van de top dat de doelstellingen nog steeds gehaald kunnen worden. Maar: "de tijd dringt en we hebben nog veel te doen."

Doel 7: Een duurzaam leefmilieu

Eén van de acht millenniumdoelen is het creëren van een beter leefmilieu (doel 7): het gaat daarbij om een duurzaam milieubeleid, veilig drinkwater en betere leefomstandigheden in krottenwijken. Tot het doel valt ook het stoppen van de achteruitgang van biodiversiteit en het nationale en internationale klimaatbeleid.

Ontbossing en achteruitgang biodiversiteit
Bossen zijn, met hun vermogen om CO2 op te nemen, van belang om bij te dragen aan beperking van de opwarming van de aarde. In de periode van 2000-2010 wordt er per jaar ongeveer 13 miljoen hectare ontbost, met name in regio's met een hoge biodiversiteit, waaronder Afrika en Zuid-Amerika. De aanplant van nieuwe bossen kan de ontbossing niet tegengaan. Tussen 2000-2010 was er een netto verlies van 5,2 miljoen hectare land per jaar - een beter resultaat dan het verlies van 8,3 miljoen hectare land per jaar in de periode 1990-2000.[1] Maar de nieuwe aanplant heeft nog lang niet de ecologische waarde die oudere bossen wel hebben. De totale ecologische waarde van bossen neemt flink af. En alle goede bedoelingen ten spijt neemt de biodiversiteit nog steeds af.

CO2-uitstoot en klimaatbeleid
De uitstoot van CO2 neemt toe. Tussen 1990 en 2007 steeg de mondiale uitstoot van CO2 met 37%, met name door economische groei en bevolkingsgroei in Azië. Per hoofd van de bevolking stoten de ontwikkelde landen veel meer uit dan de ontwikkelingslanden. Voortgang op het verkleinen van het gat in de ozonlaag is er wel: de ontwikkelde landen hebben de productie van cfk's beëindigd, en de ontwikkelingslanden lopen hier niet ver op achter. Naar verwachting is het gat in 2050 weer hersteld.

Wat zijn de millenniumdoelen?

In 2000 spraken 189 landen af om een achttal concrete 'milleniumdoelstellingen' in 2015 te behalen. Per doel zijn indicatoren vastgesteld, aan de hand waarvan de voortgang ten opzichte van 1990 te meten is. De millenniumdoelen zijn dan wel door 189 ondertekend, maar ze hebben geen enkele juridische status. Als doelen in 2015 niet gehaald zijn, wordt bijvoorbeeld niemand verantwoordelijk gesteld en er dreigen geen boetes.

De acht concrete doelen

  1. Het uitbannen van extreme armoede en honger
  2. Het bereiken van een universele basiseducatie
  3. Het bevorderen van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen; het versterken van de positie van vrouwen
  4. Het verminderen van kindersterfte
  5. Het verbeteren van gezondheid van moeders
  6. Het bestrijden van HIV/AIDS, malaria en andere ziekten
  7. De bescherming van een duurzaam leefmilieu
  8. Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling

29 september 2010

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Zoekwoorden: millenniumdoelen, duurzaam milieubeleid, doel 7, ontbossing