Balkenende ontvangt De Staat van het Klimaat

Inventarisatie onderbouwt urgentie klimaatvraagstuk

Door Wilfried Kocken

Vandaag heeft premier Balkenende de PCCC-brochure ‘De Staat van het Klimaat’ in ontvangst genomen. Deze jaarlijkse inventarisatie van bestaande en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van klimaatonderzoek en klimaatbeleid brengt volgens Rob van Dorland (KNMI), voorzitter van de wetenschappelijke redactie van het PCCC, helderheid in het pallet aan geluiden over klimaatonderzoek. “Waar het IPCC de mondiale effecten van klimaatverandering in kaart brengt, maakt het PCCC een vertaalslag naar de Nederlandse situatie. En daarmee kan het kabinet bijvoorbeeld toetsen of haar doelstellingen haalbaar zijn.”

Van Dorland noemt een paar belangrijke uitkomsten van de inventarisatie 2007. “Het Noordpoolijs is sneller achteruit gegaan dan verwacht werd. In het Noordpoolgebied is sinds het begin van de satellietwaarnemingen (1979) nog niet zo weinig zeeijs geweest. Dat is door geen enkel klimaatmodel voorspeld. Vorig jaar was ook een recordwarm jaar. Met een gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt van 11,2°C tegen een langjarig gemiddelde van 9,8°C was 2007 samen met 2006 het warmste jaar sinds het begin van de regelmatige waarnemingen in 1706. En de stormdepressie Tilo van 9 november was bijzonder. De stormvloedstand in Hoek van Holland was de hoogste sinds 1953 en de Maeslantkering werd voor het eerst tijdens een storm gesloten. Dit nieuws geeft denk ik de urgentie van het klimaatvraagstuk goed weer. Ik vind het geweldig dat Balkenende het oppakt.”

Geld verdienen met innovaties

Volgens de Nederlandse klimaatwetenschappers biedt klimaatverandering ook kansen voor innovatie, zowel bij de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen als bij het anticiperen op de gevolgen. Van Dorland: “Door klimaatverandering gedreven neemt de ontwikkeling van nieuwe technologie een vlucht, bijvoorbeeld de opvang en opslag van CO2. In december stelde Ruud Lubbers bij ECN een proefinstallatie voor kooldioxide-afvang in gebruik. Onderzoek moet ertoe leiden dat de kooldioxide-afvangtechnologie binnen afzienbare tijd beschikbaar komt voor commerciële toepassingen in elektriciteitscentrales. Op het gebied van biomassa wordt de bestaande technologie volop doorontwikkeld. De zogenoemde 2e generatie biomassa, vezelachtig organisch materiaal als rest- en houtafval, wordt al ingezet om biobrandstoffen van te maken. Ook het opspuiten van eilanden voor de kust zijn mogelijke adaptatiemaatregelen, hoewel alle ins en outs nog goed op een rij gezet moeten worden. Als je daar snel bij bent is dat een prima exportproduct waar Nederland geld mee kan verdienen.”

Schoon en zuinig

In het coalitieakkoord van het kabinet zijn ambitieuze doelen voor energie- en klimaatbeleid vastgelegd. De beoogde emissiereductie van broeikasgassen bedraagt 30% in 2020 ten opzichte van 1990. Hierbij wordt ook ingezet op meer energiebesparing (2% per jaar) en het gebruik van 20% hernieuwbare energie in 2020. In het programma ‘Schoon en Zuinig’ van VROM staan concrete beleidsmaatregelen, die in deze kabinetsperiode worden ingezet om die doelen te bereiken.

Meer informatie

#8216;De Staat van het Klimaat’ is een bondige en handzame brochure die het actuele klimaatonderzoek en –beleid in kaart brengt. Vorig jaar zijn er rond de 10.000 exemplaren van de PCCC-brochure van de hand gegaan. Voor nadere informatie en inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de Voorzitter van de Wetenschappelijke Redactie van het PCCC:
dr. Rob van Dorland (KNMI)
tel: 030 220 6775,
email: dorlandv@knmi.nl

Exemplaren van de PCCC-brochure ‘De Staat van het Klimaat’ zijn gratis verkrijgbaar bij het Secretariaat PCCC:
p/a Alterra, Wageningen UR
Ottelien van Steenis
Postbus 47, 6700 AA Wageningen
tel : 0317 48 6540
 
» Aanvraagformulier gedrukt exemplaar
» De Staat van het Klimaat 2007 (pdf)

Voor meer klimaatinformatie: www.klimaatportaal.nl

(Beeldmateriaal rechtenvrij via PCCC)

20 februari 2008

Domein: Klimaatonderzoek