"Beperkt extra effect van Green Deals"

De Green Deals zullen maar een beperkt extra effect hebben, volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Het aandeel hernieuwbare energie neemt iets toe, en de uitstoot van broeikasgassen komt er iets lager door uit.
 

Dat blijkt uit een gezamenlijk rapport van beide organisaties. In het rapport keken ze naar het additionele effect van de green deals op het aandeel hernieuwbare energie en de uitstoot van niet-ETS-broeikasgassen*. Dit op verzoek van de Tweede Kamer.

Beperkt effect

De Green Deals zullen het aandeel hernieuwbare energie iets laten toenemen, maar het blijft binnen de Nederlandse doelstelling van 12% in 2020. De deals zullen het Europese doel van 14% in 2020 niet realiseren - daarvoor voorzien ze niet in de benodigde financiële middelen.

Het effect op de uitstoot van niet-ETS-broeikasgassen van de Green Deals is iets groter. Die uitstoot zal lager uitkomen, weliswaar binnen de beraming van 93 tot 109 megaton in 2020, maar op weg naar de Europese doelstelling van reductie van deze gassen met 105 megaton. De kans op realisatie van het Europese doel wordt zo, volgens het PBL en ECN, iets groter.

Het beperkte effect schrijft het rapport toe aan het ontbreken van nieuwe plannen. "In veel gevallen [zijn de huidige Green Deals] nog beperkt (...) tot een concretisering en bestendiging van reeds bestaande voornemens."

Bijdrage aan innovatie

Wel dragen de plannen bij aan de verdere ontwikkeling van innovatieve technieken voor de transitie op lange termijn. Daar valt bijvoorbeeld de verdere doorontwikkeling van elektrisch rijden onder, of ontwikkeling van slimme energienetten. Er is ook een ander positief aspect volgens het rapport. Op deze manier verdiept de Rijksoverheid zich in praktische knelpunten en barrières die zich voordoen. Een oplossing voor deze problemen draagt bij aan een (snellere) ontsluiting van een groter potentieel van de plannen en projecten.

Het rapport gaat alleen over het effect van alle plannen, in plaats van elk plan afzonderlijk - in verband met de beschikbare tijd en het vroege stadium van veel Green Deals. In mei 2012 verwachten de organisaties een uitgebreidere analyse.

* Niet-ETS-broeikasgassen: broeikasgasuitstoot van sectoren die niet onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen, zoals huishoudens en verkeer.

Bron
Inschatting effecten Green Deals - publicatie PBL

23 november 2011