Natuurvergunning kolencentrale Essent vernietigd

De Raad van State heeft de vergunningen voor de bouw van de kolencentrale van Essent in de Eemshaven vernietigd. In de verleende natuurvergunningen constateerde de Raad onherstelbare gebreken. De gevolgen voor de natuur van een grote havenuitbreiding ten behoeve van de kolencentrale zijn volgens de Raad onterecht buiten beschouwing gelaten.

Door Daniëlle van Gils

Winst voor het klimaat

Mocht de bouw van de kolencentrale definitief niet doorgaan, dan scheelt dat een stijging van de Nederlandse CO2-uitstoot van 5%. Daarnaast zou volgens Stichting Natuur & Milieu de centrale met de uitstoot van fijnstof, stikstof en zwavel aanzienlijke schade veroorzaken aan het kwetsbare natuurgebied van de Waddenzee, even verderop bij de Eemshaven.

Al sinds 2008 procederen Greenpeace en Stichting Natuur & Milieu tegen de bouw van de kolencentrale, vanwege de gevolgen voor het klimaat, luchtvervuiling en schade aan de natuur. De Raad heeft geen uitspraak gedaan over consequenties van vernietiging van de vergunning; volgens Greenpeace kan de vernietiging alleen maar betekenen dat de bouw moet worden stilgelegd.


Update eind 2011 - Gedupeerde Staten in Groningen hebben bekend gemaakt dat Essent de centrale mag afbouwen. (NRC) Naar aanleiding daarvan stappen Greenpeace en Stichting Natuur & Milieu naar de rechter om een bouwstop af te dwingen. (Trouw) Zij wilden binnen vier dagen een uitspraak van de provincie, de Raad van State oordeelde dat die termijn onredelijk is. De provincie Groningen heeft meer tijd nodig een beslissing te maken. (NRC) Eind september heeft de provincie Groningen een gedoogvergunning afgegeven, waarmee de bouw van de centrale zelf mag doorgaan. (Trouw) Ook die vergunning vochten de natuurorganisaties aan. De Raad van State oordeelde eind november dat de Provincie Groningen de tijdelijke gedoogvergunning niet in hoeft te trekken. (RTVNoord)


Tegen de uitspraak van de Raad is geen hoger beroep mogelijk: RWE/Essent moet voor de verdere bouw een nieuwe vergunning aanvragen. Dat kan, gezien bezwaren en termijn die ervoor staan, langer dan een jaar duren. Volgens Jonathan Verschuuren, hoogleraar bestuursrecht Universiteit van Tilburg, en specialist op het gebied van milieurecht, is de kans niet groot dat een nieuwe vergunning standhoudt, zegt hij in De Pers. RWE/Essent moet, volgens de Natuurbeschermingswet, aantonen dat er geen alternatieven zijn voor de centrale, en dat de centrale een groot openbaar belang dient. Verschuuren: "Er zijn meestal wel alternatieven. Daarbij moet je niet alleen kijken naar een andere locatie, ook naar andere vormen van [energie-]opwekking bijvoorbeeld." En ook het aantonen van het openbaar belang zal niet makkelijk zijn. Nederland is netto exporteur van elektriciteit, dus voor de leveringszekerheid van elektriciteit is de centrale niet nodig.

Reacties

Greenpeace en Stichting Natuur & Milieu zijn blij met de uitspraak. Ron Wit, hoofd klimaat bij Natuur & Milieu: "Het schrappen van de vergunning is een uitzonderlijke beslissing van de Raad van State. Dat kan betekenen dat de centrale van Essent nooit in gebruik genomen kan worden. Pure winst voor natuur en klimaat." Rolf Schipper, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace: "Het verzet van milieuorganisaties en bewoners in het Noorden heeft duidelijk effect gehad. Het tijdperk van kolencentrales is voorbij. Na het afstel van de grootste kolencentrale van Nederland kunnen bewoners en energiebedrijven hun schouders gaan zetten onder de schone energievoorziening van de toekomst."

Essent reageerde teleurgesteld op de uitspraak. "RWE/Essent beschouwt de uitspraak als zeer teleurstellend, omdat er na een langdurig en intensief proces nog steeds geen definitieve zekerheid is over de afronding van het voor Nederland belangrijkste energieproject. De centrale is de meest moderne centrale in zijn soort en zal door zijn zeer hoge efficiency en gebruik van duurzame biomassa in grote mate bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2 en een belangrijke rol spelen in de levering van betaalbare stroom voor meer dan 2 miljoen huishoudens, bedrijven en industrieën."


Update 2012 - Midden juni krijgt RWE/Essent van de Provincie Groningen de laatste vergunning nodig voor de bouw van de kolencentrale. Volgens de provincie zijn er voldoende maatregelen om de schade te beperken. Greenpeace gaat de vergunning opnieuw aanvechten. (NRC)


25 augustus 2011

Uitspraak Raad van State

Citaat Jonathan Verschuuren: De Pers - Essent kan waarschijnlijk fluiten naar kolencentrale

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.