Kennis voor Klimaat van start

Nieuwe impuls voor ‘Climate proofing’ Nederland

Om Nederland tijdig en goed klimaatbestendig te maken heeft het Nederlandse Kabinet deze zomer 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat. Met het geld worden nieuwe onderzoeken en klimaatdiensten gefinancierd. De komende maanden wordt de stichting Kennis voor Klimaat opgericht en start de uitvoering van het programma. Het gaat in het Kennis voor klimaat programma om de ontwikkeling van kennis die nodig is om investeringen in ruimte en infrastructuur te beoordelen op klimaatbestendigheid en, waar nodig, aan te passen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de verbetering van klimaatmodellen, klimaateffectmodellen en methoden waarmee afwegingen kunnen worden gemaakt over investeringen in klimaatbestendigheid. Het programma is gericht op acht specifieke gebieden ofwel hotspots: Rotterdamse Regio, Haaglanden, Schiphol, zuidwestelijke Delta, Waddenzee, grote rivieren, ondiepe meren en droge zandgronden. Kennis voor Klimaat is het wetenschappelijke programma ter ondersteuning van het Nationale programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) van VROM, VenW, LNV, IPO, VNG en de Unie van Waterschappen. De lopende BSIK-programma’s Klimaat voor Ruimte, Leven met Water en Habiforum zullen worden afgestemd met het Kennis voor Klimaat programma.

Na de zomer heeft oud-minister Cees Veerman de organisatie voor de uitvoering van het programma gestart en een voorstel gedaan voor de samenstellingen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van de Stichting Kennis voor Klimaat. Zijn voorstel is in oktober geaccordeerd door overheid en kennisinstellingen. De Stichting zal naar verwachting de komende maand worden opgericht.

De Raad van Toezicht, onder voorzitterschap van Cees Veerman, bestaat daarnaast uit de volgende leden: Wim Noomen (oud voorzitter Raad van Bestuur Vrije Universiteit) Marga Kool (dijkgraaf Waterschap Reest en Wieden), Vinus Zachariasse (oud directeur Landbouw Economisch Instituut), Sybilla Dekker (voormalig minister van VROM) en Gerlach Cerfontaine (voorzitter Raad van Bestuur Schiphol).

De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden: Kees van Deelen van TNO, Peter Driessen van de Universiteit Utrecht met Pier Vellinga van Wageningen UR en de Vrije Universiteit als voorzitter.

Meer informatie: info@kennisvoorklimaat.nl of www.kennisvoorklimaat.nl

28 december 2007

Domein: Klimaatonderzoek