Duurzaamheid hoog op agenda bij gemeenten

Advies- en ingenieursbureau DHV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben 307 nieuwe, gemeentelijke coalitieakkoorden geanalyseerd. Daaruit blijkt dat 95% van de akkoorden ingaat op het thema 'duurzaamheid'. Dat is net iets vaker dan thema's als 'veiligheid' (93%) of 'bezuinigingen' (89%). Zelfs in deze turbulente tijden lijkt duurzaamheid dus vaste voet aan de grond te krijgen. Alleen het thema 'werk' scoort hoger, namelijk 97%.

Door Vincent Swinkels (senior adviseur energie- en klimaatbeleid bij DHV)
en Steven de Boer (adviseur waterbeheer bij DHV)

Het thema 'klimaat' wordt in 66% van de akkoorden genoemd. Dit betreft in verreweg de meeste gevallen intenties op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en CO2-reductie. Aanpassing aan klimaatverandering wordt slechts in circa 3% van de gemeenteakkoorden genoemd.

DHV en VNG hebben dit onderzoek uitgevoerd omdat er veel aandacht is voor de klimaatcrisis, terwijl er ook stevige bezuinigingen aankomen. De gemeentelijke begrotingen zullen sterk onder druk komen te staan. De brede heroverwegingen van eerder dit jaar waren op dit punt heel helder. Er is minder geld voor de realisatie van nationale en Europese doelstellingen, die steeds meer een harder en meer verplichtend karakter hebben.

Eind 2007 is het zogeheten 'Klimaatakkoord' tussen gemeenten en het Rijk afgesloten. Een veelomvattend akkoord met maatregelen en acties op diverse terreinen voor gemeenten om mee te werken aan de landelijke klimaatdoelstellingen. Dit akkoord kwam op een moment dat veel gemeenten nog geen idee hadden wat de invloed van gemeenten was op het klimaatbeleid.

Inmiddels weten we beter. Uit onderzoek van het ministerie van VROM blijkt dat de bijdrage van gemeenten aan de landelijke doelstellingen zeer groot is. Vooral in de gebouwde omgeving en voor de opwekking van duurzame energie zijn gemeenten onmisbaar. Landelijke klimaatdoelstellingen op deze thema's zijn niet haalbaar zonder inzet van gemeenten. Of gemeenten ook daadwerkelijk actie gaan ondernemen de komende collegeperiode hebben VNG en DHV gezamenlijk onderzocht door de nieuwe collegeakkoorden op te vragen en door te nemen op diverse termen op het gebied van duurzaamheid en klimaat.

Inhoudelijk is duurzaamheid een volwaardig thema geworden in de gemeenteakkoorden. In een aantal akkoorden is duurzaamheid duidelijk hét centrale thema geworden voor het gemeentelijke beleid. In de uitwerking is zichtbaar dat het onderwerp breed wordt opgepakt. Vooral 'duurzame energie' wordt vaak genoemd, maar ook 'duurzame mobiliteit', 'duurzame gebiedsontwikkeling' en 'duurzaam inkopen' komen geregeld voor. Met betrekking tot duurzame mobiliteit is het realiseren van oplaadpunten voor elektrische auto's een veelvoorkomend issue. In circa twintig gemeenteakkoorden is dit een onderwerp.

Uit de coalitieakkoorden blijkt dat gemeenten de intentie hebben duurzaamheid serieus op te pakken, ook in tijden van bezuinigingen. Bij het daadwerkelijk doorvoeren van gemeentelijke bezuinigingsoperaties zal moeten blijken hoe hard deze intenties zijn, ook omdat uit het VROM-onderzoek naar voren kwam dat lokaal klimaatbeleid kwetsbaar blijft, zeker als landelijke bezuinigingen worden opgelegd. Het gevaar bestaat dat duurzaamheid en klimaat bij die afwegingen alleen modewoorden blijken te zijn.

Daarvoor is het belang van gemeentelijk klimaatbeleid is echter te groot. Effectief gemeentelijk klimaatbeleid is onmisbaar voor realisatie van nationale en Europese klimaatdoelstellingen.

Uit het gemeenteakkoord van Nijmegen

'Werken aan een duurzame toekomst'

"We investeren de komende vier jaar fors in duurzaamheid. We willen en kunnen onze ogen niet sluiten voor de klimaatcrisis. De natuurlijke hulpbronnen op deze wereld raken snel uitgeput, de gevolgen van klimaatverandering worden zichtbaar. Maar duurzaamheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid. Individuele bewoners, instellingen en bedrijven spelen minstens zo'n grote rol in de zorg voor de wereld van morgen. We gaan door op de weg naar een klimaatneutrale gemeente. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd dagen we burgers en bedrijven uit om mee te doen. Werken aan duurzaamheid biedt een gouden kans om nieuwe producten te ontwikkelen en nieuwe bedrijvigheid te stimuleren. Nijmeegse kennisinstellingen en bedrijven bieden samen een goede basis voor nieuwe, hoogwaardige technologie in deze regio."

Uit het gemeenteakkoord van Schouwen-Duiveland

'Realisme en Respect'

"Klimaatverandering wordt steeds belangrijker. We zullen daar onze openbare ruimte op moeten aanpassen. De zeespiegel stijgt en de neerslagintensiteit neemt toe. We moeten daarom alternatieven bedenken voor ondermeer de afvoer van regenwater via de riolering. Om in 2050 een aangepaste openbare ruimte te hebben moet er binnenkort al bij onze ruimtelijke ontwikkelingen mee begonnen worden."

09 augustus 2010

Dit artikel verscheen in samenwerking met advies- en ingenieursbureau DHV