Klimaat in de verkiezingen

Een greep uit de partijprogramma's

Hoe staat het met het klimaat als het op kiezen aankomt? Want bij de verkiezingen lijkt het vooral om het geld te gaan: hoeveel kan waarop bezuinigd worden en waarop willen we dat vooral niet? Hoe staat het met de koopkracht volgend jaar? Duurzaamheid en een duurzame toekomst delven het onderspit in de campagne.

Met de PvdD en TON update. Wij zijn in eerste instantie met door het CPB doorgerekende programma's aan de slag gegaan, maar door de vele reacties op het ontbreken van de Partij van de Dieren, hebben we nu de 1e tien partijen van de kieslijst te pakken. En als uitsmijter hebben we TON ook nog meegepakt.

Change Magazine heeft voor u op een rijtje gezet of het CDA, de VVD, de PvdA, de SP, de ChristenUnie, GroenLinks, de PVV D66,PvdD en TON een lange termijn visie hebben. Om u te helpen bij de juiste klimaatkeuze.

Water en de Deltawet

Het CDA vindt dat waar noodzakelijk rivieren meer ruimte moeten krijgen. Zij stellen de Deltawet als wettelijke basis voor het werk aan veilige dijken en verbeterde kustwering. SGP doet nog een duit in het zakje door te pleiten voor het veilig stellen van de benodigde financiële middelen in een Deltafonds. De aardgasbaten mogen wat de SGP betreft voor deze duurzame investeringen worden aangewend. De ChristenUnie spreekt ook haar steun uit voor de Deltawet. "Op het Deltafonds wordt niet bezuinigd." Bijna alle partijen volgen deze lijn. Alleen de Partij voor de Dieren en TON maken er geheel geen melding van. De PVV verwerpt het idee dat het klimaat verandert en dat wij als laag land ons daarop (beter) moeten voorbereiden.

Duurzame mobiliteit

De PvdA ziet openbaar vervoer als een belangrijk alternatief voor de auto en wil investeren in veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Ook de ChristenUnie ziet openbaar vervoer en de fiets als één van de belangrijkste pijlers onder haar mobiliteitsplannen. Daarnaast wordt ook transport over water en spoor genoemd. D66 kijkt meer naar de energiebron en zet in op biobrandstoffen. De heldere doelstelling is dat in 2020 minimaal 50% van alle brandstof uit 2e en 3e generatie biobrandstof moet bestaan. GroenLinks en SGP en de PvdD volgen de lijn van schone en zuinige mobiliteit, de SP wil veel inzetten op openbaar vervoer. CDA, VVD en PVV willen meer wegen aanleggen. TON wil wel een optimaal openbaar vervoer, maar ook een auto voor iedereen en spreekt dan ook van mobiliteit (zonder duurzaam).

Duurzame energie

D66 realiseert zich dat in 2050 de wereld zal moeten draaien op hernieuwbare energie. Een duidelijk punt aan de horizon. De partij stelt een verplichte toename van het aandeel van hernieuwbare energie voor de energiemix die begint met 10% in 2010, tot 100% in 2050. Groenlinks laat weten dat nieuwe kolencentrales ongewenst zijn. Als dit geld geïnvesteerd wordt in duurzaam, dan is de groene economie een stuk dichterbij. De VVD baseert haar plannen op een langzame uitfasering van fossiele brandstoffen en houdt de optie van kernenergie open. De PVV en TON kiezen helemaal voor kernenergie en vinden dat het geld hieraan beter is besteed dan aan de 'onrendabele windmolens'. ChristenUnie, PvdA, PvdD en SP volgen de lijn van duurzame energie en stellen daar targets voorop. SGP en CDA willen dit aan de markt overlaten, onderzoek wel stimuleren, en kernenergie in de transitiefase gebruiken.

Biodiversiteit en Ecologische Hoofdstructuur

De VVD zet in op wat ze noemen een 'positief natuurbeleid', wat zoveel betekent als kansen voor zowel economie als ecologie. De partij vindt dat de focus op dit moment teveel gericht is op invulling van het Natura2000 beleid. D66 en Groenlinks willen zich juist inspannen voor optimaal herstel van de biodiversiteit. Ze zien positieve interactie met andere onderwerpen als duurzaam toerisme en waterberging. De PvdA, PvdD en de ChristenUnie sluiten zich aan bij de natuurbeschermers. SP en PVV en TON hebben niets te melden en SGP en CDA willen net als de VVD de economie niet teveel in de weg zitten.

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking (OS) vindt Change Magazine zeer belangrijk. De effectiviteitsdiscussie daargelaten, is klimaatverandering een mondiaal probleem en de klappen komen het hardst aan in de arme landen. Dit standpunt is letterlijk door de Partij van de Dieren in het program opgenomen onder de kop klimaatbeleid. De SP handhaaft in haar OS beleid het budget op 0,8% van het BNP. De meeste partijen volgend dit, de ChirstenUnie wil zelfs een geleidelijke groei naar 1%. Alleen PVV TON en VVD willen onder de internationale afspraken uit. De VVD wil naar de helft, TON naar een derde en de PVV wil er helemaal vanaf.

Ons Stemadvies

De wereld is klein

* PVV
* SGP
* VVD
* TON

Ontluikend bewustzijn

* SP
* CDA

Open blik vooruit

* GroenLinks
* D66
* ChristenUnie
* PvdA
* PvdD

08 juni 2010

Dit artikel van Change Magazine is door onze eigen redactie vervaardigd. Het is vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.